Nekaj o vasi

palcje1

Vas leži na valovitem delu zgornje Pivške doline, pod nižjimi vzpetinami javorniških gozdov, oddaljena okoli 7 km iz kraja Pivka. Obdaja jo valovit kraški svet s travniki in pašniki. Na sredi vasi se križajo poti iz Klenika, Parij, Juršč in Vrh korena.

palcje star1 (stara razglednica Palčje)

Vas je nastala je v 14. stoletju. Starejše hiše z latniki in vinsko trto pričajo o svojevrstnem stavbarstvu skoraj mediteranskega tipa. Zaradi oblikovanosti terena se iz gručastega jedra širijo ob komunikacijah različno veliki podaljški. Temu najbolj pripomorejo drugače oblikovane domačije, ki so, zaradi prilagajanju terenu, sestavljene iz dveh ali več objektov. Leta 1823 je bilo v njej okrog 28 domačij s gospodarskimi prostori, glavni trg s cerkvijo Sv. Miklavža pa je bil postavljen na začetek vasi v smeri Klenik. Glavni trg se je tekom časa premaknil višje, na ravnico severnovzhodno od starega. Zgodovinskih opisov, razen omemb, o vasi ni, zato lahko o razvoju sklepamo le iz franciscejskega katastra in pričevanj starejših ljudi. Nastarejše stavbe so večinoma pritlične, zidane iz kamna in ometane. Imajo strme strehe s čopi, ki so krite s bobrovcem. Hiše iz začetka 20. stoletja pa, zaradi močnejšega vpliva primorske arhitekture, plitko dvokapnico. Značilni so okrašeni kamniti stavbni členi; vratni okvirji in stebri, medtem ko so okenski okvirji bolj zadržani. Kamnite elemente so verjetno oblikovali domači mojstri, kamen pa pripeljali iz kamnolomov v okolici Pivke. Danes je ohranjenih le še nekaj teh domačij. Večino starih hiš se jih je v zadnjih 30 letih nadzidalo, prezidalo ali podrlo, da so lahko na njihovih mestih zrasle samograditeljske in tipske mojstrovine.